SITRANS - THIẾT BỊ ĐO MỨC THEO ĐIỂM

SITRANS - THIẾT BỊ ĐO MỨC THEO ĐIỂM

Gồm có 3 model như sau:

● SITRANS CLS

● SITRANS LPS

● SITRANS LVS

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết

1. SITRANS CLS: Đo điểm theo nguyên lý điện dung .Ứng dụng trong việc đo mức điểm các bề mặt, chất rắn, chất lỏng, bột nhão, bọt.

2. SITRANS LPS: Loại cánh khuấy để phát hiện mức cao thấp và trạng thái theo yêu cầu cho chất rắn

3. SITRANS LVS: Loại rung dùng phát hiện mức các chất rắn

4. Hình ảnh lắp đặt thực tế