HỆ THỐNG PHÂN TÍCH KHÍ CHO ỐNG KHÓI - ĐƯỜNG VIỆT NAM

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH KHÍ CHO ỐNG KHÓI - ĐƯỜNG VIỆT NAM

Giải pháp Đo lường công nghệ

Chủ đầu tư:  Đường Việt Nam
Địa điểm:      Khánh Hòa
Năm:             2018

Chủ đầu tư: Đường Việt Nam
Địa điểm: Khánh Hòa
Năm: 2018
Phạm vi: Cấp và lắp đặt hệ thống phân thích khí cho ông khói

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat