11

WQMS-TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC

WQMS-TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Một số thiết bị phần tích của Horiba sử dụng cho trạm quan trắc chất lượng nước (WQMS):

1. Máy đo điều khiển (online) - H-1 Series

Compositions and Ranges

Composition: PH, Cond/TDS, Res, ORP, DO, Turb, MLSS, Residual chlorine, NH 4-N

Ranges:

  • pH: 0 to 14pH
  • ORP: -2000 to 2000 mV
  • Conductivity: 0.0 to 200.0 mS/cm 0.00 to 20.00, 0 to 2000 μS/cm
  • Resistivity: 0.000 to 2.000 MΩ · cm 0.00 ot20.00 kΩ · m Residual chlorine: 0 to 3 mg/L
  • Dissolved oxygen: 0 to 20 mg/L
  • Turbidity: 0 to 2 degree(min.), 0 to 4000 degree(max)
  • MLSS: 0 to 2000mg/L
  • Fluoride ion: 0 to 10000mg/L
  • NH 4-N: 0 to 1000mg/L

2. Data Logger - 48/96 series

Compositions: PH/ORP/ Conductivity/ Resistivity/ Dissolved Oxygen/ Residual Chlorine

Ranges: 0-200/500/1000 μg/m3

3. OPSA 150 - Online COD Analyzer

Compositions: UV, VIS, COD, BOD, TURB

Range: UV absorbance / VIS absorbance  0 to 0.1 Abs - 0 to 5.0 Abs

4. Automatic COD Analyzer - CODA- 500

Compositions: COD

Ranges: 0-30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L

5. Automatic TN/TP Analyzer TPNA-500​

Composition: TN/TP

Ranges

  • TN: 0-2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mgN/L

TP: 0-0.5, 1, 2, 5, 10 20, 50, 100, 250 mgP/L

6. Application of WQMS at a Water Treatment Station:

Tư vấn giải pháp miễn phí cho bạn
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat