PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG HÓA

PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG HÓA

ESTEC cung cấp các phần mềm: 

- Simatic WinCC

- Tia Portal 

- Step 7

Hỗ trợ kỹ thuật